Izgradnja sončne elektrarne na poslovnem objektu Mik Celje

Na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije z oznako JR SE OVE 2021 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 smo pridobili sredstva za sofinanciranje sončne elektrarne na poslovnem objektu MIK CELJE.

Cilj investicije je bil postavitev sončne elektrarne na strehi objekta podjetja MIK z namenom zmanjšanja proizvodnje CO2. Letna proizvodnja električne energije iz OVE je ocenjena na 579.552 kWh, ocena zmanjšanja izpustov CO2 pa znaša 249,32 ton/leto.

Naziv operacije: SE MIK
Naziv prijavitelja: Mik, mednarodno trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.
Naziv lokacije SE: Celjska cesta 55, 3212 Vojnik

Vrednost sofinanciranja: 20 % upravičenih stroškov operacije

Vrednost celotne operacije: 435.521,46 € brez DDV oz. 531.336,18 € z DDV
Upravičeni stroški operacije: 432.021,46 €
Lastni viri: 349.117,17 €
Dodeljena nepovratna sredstva: 86.404,29 €

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz kohezijskega sklada.
Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

MIK Celje

Projekt Smart senzorska postaja SensBox

Financiranje projekta Smart senzorska postaja SensBox

Podjetje MIK d.o.o. in konzorcijski partner LX navigation d.o.o. sta pridobila sredstva za izvedbo RRI projekta Smart senzorska postaja Sensbox v okviru Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO«. Prijavitelj projekta je podjetje MIK, d.o.o.

SensBox je multisenzorska naprava, narejena iz reciklirane plastike z vgrajenimi 9 senzorji.

Kvaliteta bivanja v starejših objektih kot so npr. šole, vrtci, domovi za ostarele, bolnišnice, bloki, hiše, se bo z RRI projektom izboljšala, saj bo SensBox opozarjal na kvaliteto zraka v prostorih. Le-ta bo meril različne parametre zraka, ki vplivajo na zdravje oseb, ki so prisotne v objektu. Na ta način bodo osebe, ki bivajo ali delajo v teh objektih manj bolniško odsotne in posledično se bo kvaliteta bivanja izboljšala.

V projektu bomo razvili digitalni dvojček izdelka MIKrovent, prezračevalnega sistema, ki se bo lahko povezoval s SensBox napravo. Uporabniku bo na ta način omogočena uporaba digitalnega dvojčka za simulacijo potrebnega mehanskega prezračevanja, v želji po rešitvi trenutnega stanja izmerjenih parametrov. Prezračevalni sistem in SensBox se bosta lahko uporabljala tudi v industriji in na ta način se bo merila kakovost zraka za zaposlene v proizvodnih prostorih in pisarnah.

Projekt bo trajal dve leti, od novembra 2022 do oktobra 2024. Predvidena skupna vrednost operacije znaša 584.325,55 €, od tega je predvidena višina subvencije 299.741,47 €.

Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira mehanizem Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) je nacionalni program reform in naložb, s katerimi se blaži gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji.

Financira Evropska unija – Next Generation EU.

Več informacij najdete na spletni strani www.evropskasredstva.si, www.noo.gov.si

Funding of the SensBox Smart sensor station project

MIK d.o.o. and its consortium partner LX Navigation d.o.o. have been awarded funding under a call for »Incentives for NOO research and development projects« for a R&D project SMART SENSOR STATION SENSBOX.  The project applicant is company MIK, d.o.o.

SensBox is a multi-sensor device made of recycled plastic with 9 built-in sensors.

The quality of living in older buildings such as schools, kindergartens, retirement homes, hospitals, blocks of flats, houses, will be improved by R&D project, as Smart sensor station SensBox will warn people about the air quality in the buildings. It will measure different air parameters that affect the health of persons that are present in the facility. In this way people who live or work in these facilities will be less absent on sick leave and consequently the quality of living will improve.

In the project there will be developed a digital twin of the MIKrovent product, a ventilation system that can be connected to a SensBox device. This will allow the user to use the digital twin to simulate the necessary mechanical ventilation, in order to resolve the current state of the measured parameters. The ventilation system and the Sensbox can also be used in the industry, for purpose of measuring air quality for employees in production facilities and in offices.

The project will run for two years, from November 2022 until October 2024. The estimated total project value is 584,325.55 EUR, of which 299,741.47 EUR will be covered by the grant.

Investment is part of measures of Slovenian plan, financed by mechanism Recovery and Resilience Plan (RRP). The Recovery and Resilience Plan (the RRP) is a national programme of reforms and investments to mitigate the economic and social impact of the COVID-19 pandemic in Slovenia.

The operation is co-funded by European Union Recovery Instrument – Next Generation EU.

More info on  www.evropskasredstva.si, www.noo.gov.si

Celovita digitalna transformacija procesov v podjetju in z njimi povezanimi zunanjimi partnerji

Podjetje MIK d.o.o. je pridobilo sredstva na javnem razpisu Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Podjetje je pridobilo sredstva za sofinanciranje projekta Celovita digitalna transformacija procesov v podjetju in z njimi povezanimi zunanjimi partnerji.

Glavni cilj projekta obsega uvedbo digitalnega zajemanja podatkov v podjetju in na terenu ter z zunanjimi partnerji, uvedbo NFC tehnologije za področje stavbnega pohištva za izmenjavo podatkov z namenom generiranja, shranjevanja podatkov za vsak produkt, avtomatizacijo proizvodnje prezračevalnih sistemov (pametno elektroniko – digitalno beleženje vseh faz proizvodnje, digitalizacija skladiščnega poslovanja) in usposabljanje zaposlenih.

S pomočjo projekta bo uvedeno brezpapirno poslovanje z zunanjimi partnerji, digitalizacija internih podatkov bo pomenila dostopnost podatkov na klik, zajem kakovostnih podatkov pa bo omogočal ustrezen kontroling skozi BI, Big Data Management in Data Mining.

V projekt bodo intenzivno vključeni tudi zaposleni v podjetju, sploh na temo IKT opismenjevanja in nadgradnje njihovih že obstoječih kompetenc za uporabo novih tehnologij in orodij, ki jim bodo na dolgi rok pomagale pri delu in posledično zvišale njihovo produktivnost ter kompetenčnost.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 159.721 €, od tega je sofinanciranih 95.833 €, lastnih sredstev podjetja pa 63.888 €. Pričetek izvajanja projekta je 1.4.2020, konec pa 30.9.2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

MIK Celje

Razvoj Smart MIKrovent

Podjetje MIK Okna d. o. o. je skupaj s konzorcijskim partnerjem LX Navigation d. o. o. pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podjetji sta pridobili sredstva za inovativen RRI projekt, ki se uvršča v prednostno področje Strateško razvojno inovacijskih partnerstev na področju razvoja pametnih zgradb in domov z lesno verigo:

Pametni energetsko učinkoviti lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo – SMART MIKrovent ali na kratko SMART MIKrovent 40.

RRI projekt SMART MIKrovent 40 ima tri bistvene strateške cilje:

  1. Povečanje pretoka zraka s povečano rekuperacijo.
  2. On-line platforma z avtomatskim prilagajanjem uporabnikom.
  3. On-line platforma z vzpostavljeno avtomatsko diagnostiko vzdrževanja.

Projekt bo trajal dve leti, in sicer do konca septembra 2020. Predvidena skupna vrednost operacije znaša 1.347.032,90 €, od tega je predvidena višina subvencije 499.926,29 €.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj projekta je podjetje MIK Okna d. o. o.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si

MIK Celje

Več o prezračevanju, prezračevalnih napravah MIKrovent najdete na spletni strani www.mikrovent.io

Predstavitev lokalnega prezračevanja MIKrovent na ISH Frankfurt 2019 podprta s strani Republike Slovenije in Evropske Unije

Podjetje MIK d. o. o. in lokalni prezračevalni sistem MIKrovent sta se med 11. 3. in 15. 3. 2019 predstavila na največjem mednarodnem sejmu za prezračevanje, inštalacije in klimatske naprave ISH Frankfurt 2019.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni je delno sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si