Domov  >  Okna  >  MIK okna  >  MIK-ovi nasveti  >

Kako do nepovratnih sredstev za sanacije ali novogradnje?

19.12.2012

Različne institucije, med katerimi je v Sloveniji najmočnejši Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad, zagotavljajo možnost pridobitve nepovratnih sredstev za energetsko učinkovite sanacije ali novogradnje, ki so skladne z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko politiko EU. V Sloveniji že nekaj let posegamo po nepovratnih sredstvih, ki jih ponujajo bodisi občine, država ali Evropska unija in do katerih je posameznik upravičen le, če so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev sredstev. Spodbude so namreč namenjene pravnim in fizičnim osebam za projekte usmerjene doseganje ciljev evropske direktive o energetski učinkovitosti. 

Največje težave pri pridobivanju nepovratnih sredstev predstavlja priprava same vloge in pa pravočasna oddaja le te. Da lahko na skladu preverijo upravičenost stroškov, ki jih potrebujete bodisi za energetsko sanacijo ali novogradnjo, potrebujejo popolno dokumentacijo in točne podatke, zato vam svetujemo, da pozorno preberete razpisne pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev in zahtevate od izvajalca obnovitvenih ali gradbenih del vso dokumentacijo in podatke. ki jih potrebujete. Lahko pa se odločite za strokovno pomoč in pripravo vloge in dokumentacije prepustite svetovalcem Energetske klinike MIK, ki vam pripravijo tudi celotno analizo stanja in predlog energetske sanacije. Napačno izpolnjena ali pomanjkljiva vloga je lahko namreč vzrok, da do sredstev ne boste upravičeni, kljub temu, da je obnovitev ali novogradnje skladna z vsemi zahtevami o energetski varčnosti.

Veliko gospodinjstev v Sloveniji brez subvencij ne bi zmoglo reševati in sanirati težav dotrajane in energetsko neučinkovite gradnje, zato so nepovratna sredstva edina spodbuda, ki v trenutni gospodarski situaciji omogoča izvajanje energetskih sanacij in gradnje energetsko varčnih objektov. A kriteriji za dodelitev nepovratnih sredstev so izjemno togi, zato je bistveno, da je vloga za dodelitev nepovratnih sredstev resnično pravilno in dosledno pripravljena in izpolnjena. Svetujemo vam, da vam pri tem pomagajo strokovnjaki.

Kje lahko pridobite nepovratna sredstva?

Pridobitev subvencij iz nepovratnih spodbud je mogoča iz:

lokalnih razpisov
nacionalnih razpisov
razpisov Evropske unije
drugih mednarodnih razpisov

V Sloveniji je najbolj razširjena inštitucija za dodeljevanje nepovratnih sredstev in ugodnih eko kreditov - EKO sklad. Do kreditov in nepovratnih sredstev so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe. 

Za katere posege je možno pridobiti nepovratna sredstva?

Nepovratna sredstva za fizične osebe so namenjena za:

 1. Vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi
 2. Vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
 3. Vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
 4. Vgradnjo prvega sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
 5. Vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe
 6. Toplotno izolacijo fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
 7. Toplotno izolacijo strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
 8. Vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

 

Kreditiranje okoljskih naložb za pravne in fizične osebe je mogoče  za naslednje namene:

 1. Postavitev nove, obnovljene ali razširjene kotlovnice, ki kot primarni energent uporabljajo energijo pridobljeno iz obnovljivih virov (biomasa, toplota podtalnice, površinske vode zemlje oziroma kamnitih masivov, sonca, zraka,…)
 2. Postavitev nove, obnovljene ali razširjene elektrarne iz obnovljivih virov energije
 3. Postavitev nove, obnovljene ali razširjene kotlovnice s kogeneracijo iz obnovljivih virov, fosilnih goriv ali kombinacije fosilnega goriva in obnovljivih virov oz. alternativnih goriv
 4. Nakup vozil za cestni promet na električni ali hibridni pogon 
 5. Ukrepe za učinkovito rabo energije v proizvodnih, poslovnih in javnih objektih
 6. Obnovo obstoječe razsvetljave, s katero se doseže vsaj 30 % prihranek električne energije
 7. Gradnjo novih objektov v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji, ogrevanih nad 19 °C.
 8. Energijsko prenovo obstoječih objektov, ogrevanih nad 19 °C.  Priznani stroški vključujejo izvedbo enega ali več naslednjih ukrepov:
 • toplotno zaščito zunanje lupine zgradbe
  • zunanjih sten z najmanj 15 cm izolacijskega materiala
  • stropa proti neogrevanemu prostoru  oziroma ravne ali poševne strehe z najmanj 25 cm izolacijskega materiala
 • toplotno zaščito tal na terenu ali tal nad neogrevanimi prostori z najmanj 15 cm izolacijskega materiala
 • vgradnjo energijsko varčnega zunanjega stavbnega pohištva in senčil, pri čemer toplotna prehodnost ne sme presegati vrednosti, določene po veljavnih standardih:  
  • 1,3 W/(m2K) pri oknih (steklo in okvir) s profilom iz umetne mase, lesa ali njune kombinacije,  
  • 1,6 W/(m2K) pri oknih (steklo in okvir) s profilom iz kovine,
  • 1,4 W/(m2K) pri strešnih oknih,  
  • 1,6 W/(m2K) pri vhodnih vratih in  
  • 2,0 W/(m2K) pri garažnih vratih
 • vgradnjo sodobnih sistemov ogrevanja in hlajenja z visokim izkoristkom  energije
 • namestitev energijsko učinkovite notranje razsvetljave, ki vključuje nakup svetil, sijalk in regulacije
 • optimizacijo obstoječih ogrevalnih in prezračevalnih sistemov (termostatski ventili, regulacija in hidravlično uravnoteženje)
 • vgradnjo sistema za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (centralna izvedba, lahko pa tudi lokalna)

  

Objekti, ki so zgrajeni ali obnovljeni s kreditom EKO sklada, ne smejo biti namenjeni prodaji na trgu. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe.

 

Postopek pridobitve finančne spodbude

Po objavi javnega poziva ali razpisa je treba pridobiti dokumentacijo za prijavo ter sestaviti in vložiti vlogo, ki mora biti izpolnjena v celoti in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge. Posebno pozornost zahteva tudi vrstni red pošiljanja dokumentacije, ki je naveden v navodilih za oddajo vloge. Ko je vloga oddana, jo pooblaščena oseba na skladu pregleda in v primeru pomanjkljivosti ali nejasnosti lahko sklad zahteva od dopolnitev vloge. Pri popolni vlogi pregledovalec preveri obseg in upravičenost stroškov, nato pa sklad izda odločbo o pravici do nepovratne finančne spodbude. Če vloga ni pravilno izpolnjena in ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov ter dokazil, vlagatelj ne upravičen do pridobitve nepovratnih sredstev za določen namen. 

Svetujemo vam, da pozorno preberete razpisne pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev in zahtevate od izvajalca obnovitvenih ali gradbenih del vso dokumentacijo in podatke. ki jih potrebujete. Lahko pa se odločite za strokovno pomoč in pripravo vloge in dokumentacije prepustite svetovalcem Energetske klinike MIK, ki vam pripravijo tudi celotno analizo stanja in predlog energetske sanacije. Napačno izpolnjena ali pomanjkljiva vloga je lahko namreč vzrok, da do sredstev ne boste upravičeni, kljub temu, da je obnovitev ali novogradnje skladna z vsemi zahtevami o energetski varčnosti.


Zahtevajte ponudbo

Pokličite zdaj

080 12 24
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih